Materská škola v Báhoni

Úvod


Vítame Vás na internetovej stránke materskej školy v Báhoni. Našim cieľom je prinášať informácie pre rodičov detí navštevujúcich našu materskú školu, ako aj pre záujemcov o umiestnenie dieťaťa v našom zariadení.


Mária Horváthová
zástupkyňa pre MŠ
Vstup dieťaťa do materskej školy

Začiatkom školského roka prichádzajú do MŠ aj deti, ktoré navštívia MŠ prvýkrát. Niektoré deti túto zmenu znášajú ľahko, iným prináša adaptácia na nové prostredie problémy. Dieťa, ktoré nastupuje do materskej školy si nenesie so sebou len nové oblečenie a prezúvky, ale aj svoju jedinečnú psychickú výbavu - temperament, ktorý určuje ako bude reagovať na nové prostredie, nezvyčajné situácie. Adaptáciu ovplyvňuje okrem vnútorných vývinových predpokladov aj výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine. Výchovné problémy, vyplývajúce z adaptačného procesu, majú u jednotlivých detí rôznu intenzitu.

Pomerne bezstresovú adaptáciu dieťaťa najviac ovplyvňuje citová väzba matky s dieťaťom. Tu je už spolupráca medzi rodinou a materskou školou nevyhnutná. Každé dieťa si vyžaduje individuálny prístup pedagóga, preto informácie o povahe dieťaťa výrazne pomáhajú preklenúť toto náročné obdobie. Dôležitou úlohou výchovy v materskej škole je preto posilňovanie citovej stability a utváranie psychickej odolnosti dieťaťa voči stresom. Dieťa, ktoré je citovo stabilné, sa adaptuje ľahko a rýchlo. Naopak, citovo labilné dieťa sa adaptuje pomaly a ťažko. Citovo zvažujeme možnosti ako sa zblížiť s dieťaťom. Niekedy sa mu stačí prihovoriť, usmiať sa, pohladiť či ponúknuť hračku.

Žiadúca je preto dôsledná spolupráca materskej školy s rodičmi, vzájomná komunikácia. Vytvorením príležitosti navštevovať materskú školu rešpektujeme sociálnu potrebu dieťaťa na  spoločenský kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým a tretím rokom veku dieťaťa.

Mária Horváthová