Materská škola v Báhoni

Novinky

OznamyDňa 28.10.2019 (pondelok) majú deti riaditeľské voľno.

V tento deň nie je možné zabezpečiť prevádzku materskej školy, nakoľko všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia povinného aktualizačného vzdelávania (Zákon 128/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch §56).

Od 29.10. bude prevádzka MŠ opäť otvorená v bežných prevádzkových hodinách. Na jednotlivých triedach zisťujeme záujem zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa v období jesenných prázdnin teda od 29.10 do 31.10.2019. Zoznam nahlásených detí bude v predstihu odovzdaný do školskej jedálni.


Začíname krúžky !

V stredu 2.októbra 2019 zahájime krúžkovú činnosť.

PRVÁ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA V STREDU (2.10.2019). Na krúžok anglického jazyka je prihlásených spolu 20 detí, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

1. skupina - v čase od 14.45 h. do 15.15 h. a 2. skupina v čase od 15.20 h. do 15.50 h.

Mená detí rozdelených do skupín nájdete na výveske v šatni 2. triedy (výveska krúžky).

KRÚŽOK AJ BUDE PREBIEHAŤ KAŽDÝ PONDELOK A STREDU pod vedením Mgr. Karin Zlatošovej.

PRVÁ HODINA TANEČNÉHO KRÚŽKU VO ŠTVRTOK ( 3.10.2019).
Na tanečný krúžok je prihlásených spolu 20 detí, ktoré budú v jednej skupine.

TANEČNÝ v čase od 14.40 h. do 15.25 h.

TANEČNÝ KRÚŽOK BUDE PREBIEHAŤ KAŽDÝ ŠTVRTOK pod vedením Mgr. Mirky Kubovovej.

Oznam

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí, budú deti z triedy žabiek rozdelené do 1. a 3. triedy. Spojené triedy budú vo štvrtok (26.9.) a v piatok (27.9.) v čase odpočinku a popoludnia.

Ďakujeme za pochopenie.


Ponuka krúžkkovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na krúžok AJ alebo krúžok Tanečníček, urobte tak najneskôr do 27.9.2019. Kúžková činnosť začína v mesiaci október a je určená pre deti z triedy žabiek (4-5 roč.) a z triedy lienok (5-6 roč.). Prihlášky ako aj informačný buletín ku krúžkovej činnosti nájdete na stolíku v šatni 2. triedy (pri informačnej tabuli). Vypísanú prihlášku prosíme odovzdať triednym pani učiteľkám!


POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia detí MŠ Báhoň, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie

dňa 10.09.2019 o 16,30h.

v priestoroch materskej školy – 3. trieda (vstup ľavý vchod)

Program:

  1. Predstavenie pedagogického zboru
  2. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu práce, návrh krúžkovej činnosti realizácia
  3. Informácie a odsúhlasenie Školského poriadku
  4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
  5. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
  6. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
  7. Voľba predsedu, členov Rady a pokladníka OZ Báhončatá
  8. Voľba člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Báhoni z rodičov
  9. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Všetci ste vítaní!

 

Milí rodičia,

dňa 2.9.2019 začíname nový školský rok... Na úvod Vám zasielame niekoľko potrebných informácií.

Trieda sovičiek: na nových kamarátov budú čakať pani učiteľky, ktoré s Vami (zákonnými zástupcami) preberú pár informácií, predovšetkým o pobyte Vášho dieťaťa v prvý deň. Dohodnete sa, v akom čase prídete po svoje dieťa. Môžete prísť o 12.00 h. alebo až poobede po 14.30 h. Na základe prvého dňa a jeho úspechov zvládnuť deň v materskej škole, budú dohodnuté ostatné dni. Hneď ráno obdržíte vstupné papiere, ktoré je potrebné vypísať a obratom priniesť do MŠ.

Tradične Vás prosíme doniesť hygienické potreby pre dieťa - 4 x kotúčik toaletného papiera, 1 x balík hygienických vreckoviek, 1 x tekuté mydlo. Netreba nosiť pohárik na pitný režim, nakoľko deti ho majú v MŠ zabezpečený. Okrem toho na každé dieťa prosíme priniesť 1 balík kancelárskeho papiera. Hygienické a iné potreby môžete nosiť v priebehu prvého týždňa.

Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú vyvesené v prvý deň ráno, teda 2.9.2019.

Zmeny podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci).

Na základe nového VZN obce Báhoň č.2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s platnosťou od 1.9.2019 prichádzajú zmeny v odhlasovaní detí zo stravy.

Postup odhlasovania resp. prihlasovania dieťaťa je nasledovný a platí pre všetky deti MŠ:

Ak dieťa príde do MŠ neskôr ako do 8.00 h. (návšteva lekára a pod.), je zákonný zástupca povinný telefonicky informovať vedúcu školskej jedálne. Zákonný zástupca predškoláka aj oznámi, že žiada obed za dotáciu, lebo dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti.

V prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 h. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, bude hradiť plnú stravnú jednotku. V prípade zákonného zástupcu predškoláka, bude hradiť plnú sumu za jedlo (t.j. výška dotácie/obed+režijné náklady/obed).

V prípade nečakanej neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti, si môžete pripravený obed na daný deň vyzdvihnúť pri zadnom vchode do školskej kuchyne, ale za obed platíte plnú sumu (na dieťa sa v tomto prípade dotácie nevzťahuje).

V prípade, že dieťa nebude zo stravy odhlásené niekoľko dní, rodič (zákonný zástupca) uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

V prípade, že nastane situácia, že dieťa je riadne odhlásené konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť vopred v školskej jedálni.

JEDÁLEŇ: 033/381 22 82

V prípade, že budete meškať, teda nestihnete prísť do 8.00 h. ohláste sa aj na čísle materskej školy:

MATERSKÁ ŠKOLA: 033/645 55 17

Prajeme Vám a Vašim deťom príjemný začiatok školského roka, aby sa deti cítili v "škôlke" dobre a naši noví kamaráti si rýchlo zvykli a "udomácnili" sa :)

Mgr. Vladimíra Struhárová a kolektív MŠ Báhoň