Materská škola v Báhoni

Novinky

OznamyPonuka krúžkkovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na krúžok AJ alebo krúžok Tanečníček, urobte tak najneskôr do 27.9.2019. Kúžková činnosť začína v mesiaci október a je určená pre deti z triedy žabiek (4-5 roč.) a z triedy lienok (5-6 roč.). Prihlášky ako aj informačný buletín ku krúžkovej činnosti nájdete na stolíku v šatni 2. triedy (pri informačnej tabuli). Vypísanú prihlášku prosíme odovzdať triednym pani učiteľkám!

Krúžok AJ prebieha vždy v pondelok a v stredu od 15.00 h. - 15.30 h. (1.skupina - stredniaci) a od 15.30 h. - 16.00 h. (2.skupina - predškoláci).

Krúžok Tanečníček každý štvrtok od 13.30 h. - 14.15 h. (1. skupina - predškoláci) od 14.20 h. - 15.05 h. (2.skupina - stredniaci).


POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia detí MŠ Báhoň, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie

dňa 10.09.2019 o 16,30h.

v priestoroch materskej školy – 3. trieda (vstup ľavý vchod)

Program:

  1. Predstavenie pedagogického zboru
  2. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu práce, návrh krúžkovej činnosti realizácia
  3. Informácie a odsúhlasenie Školského poriadku
  4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
  5. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
  6. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
  7. Voľba predsedu, členov Rady a pokladníka OZ Báhončatá
  8. Voľba člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Báhoni z rodičov
  9. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Všetci ste vítaní!

 

Milí rodičia,

dňa 2.9.2019 začíname nový školský rok... Na úvod Vám zasielame niekoľko potrebných informácií.

Trieda sovičiek: na nových kamarátov budú čakať pani učiteľky, ktoré s Vami (zákonnými zástupcami) preberú pár informácií, predovšetkým o pobyte Vášho dieťaťa v prvý deň. Dohodnete sa, v akom čase prídete po svoje dieťa. Môžete prísť o 12.00 h. alebo až poobede po 14.30 h. Na základe prvého dňa a jeho úspechov zvládnuť deň v materskej škole, budú dohodnuté ostatné dni. Hneď ráno obdržíte vstupné papiere, ktoré je potrebné vypísať a obratom priniesť do MŠ.

Tradične Vás prosíme doniesť hygienické potreby pre dieťa - 4 x kotúčik toaletného papiera, 1 x balík hygienických vreckoviek, 1 x tekuté mydlo. Netreba nosiť pohárik na pitný režim, nakoľko deti ho majú v MŠ zabezpečený. Okrem toho na každé dieťa prosíme priniesť 1 balík kancelárskeho papiera. Hygienické a iné potreby môžete nosiť v priebehu prvého týždňa.

Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú vyvesené v prvý deň ráno, teda 2.9.2019.

Zmeny podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci).

Na základe nového VZN obce Báhoň č.2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s platnosťou od 1.9.2019 prichádzajú zmeny v odhlasovaní detí zo stravy.

Postup odhlasovania resp. prihlasovania dieťaťa je nasledovný a platí pre všetky deti MŠ:

Ak dieťa príde do MŠ neskôr ako do 8.00 h. (návšteva lekára a pod.), je zákonný zástupca povinný telefonicky informovať vedúcu školskej jedálne. Zákonný zástupca predškoláka aj oznámi, že žiada obed za dotáciu, lebo dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti.

V prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 h. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, bude hradiť plnú stravnú jednotku. V prípade zákonného zástupcu predškoláka, bude hradiť plnú sumu za jedlo (t.j. výška dotácie/obed+režijné náklady/obed).

V prípade nečakanej neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti, si môžete pripravený obed na daný deň vyzdvihnúť pri zadnom vchode do školskej kuchyne, ale za obed platíte plnú sumu (na dieťa sa v tomto prípade dotácie nevzťahuje).

V prípade, že dieťa nebude zo stravy odhlásené niekoľko dní, rodič (zákonný zástupca) uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

V prípade, že nastane situácia, že dieťa je riadne odhlásené konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť vopred v školskej jedálni.

JEDÁLEŇ: 033/381 22 82

V prípade, že budete meškať, teda nestihnete prísť do 8.00 h. ohláste sa aj na čísle materskej školy:

MATERSKÁ ŠKOLA: 033/645 55 17

Prajeme Vám a Vašim deťom príjemný začiatok školského roka, aby sa deti cítili v "škôlke" dobre a naši noví kamaráti si rýchlo zvykli a "udomácnili" sa :)

Mgr. Vladimíra Struhárová a kolektív MŠ Báhoň