Materská škola v Báhoni

Novinky

Oznamy


Oznam o zmene časov tanečno-dramatického krúžku (18.02.2018)

Oznamujeme Vám, že od 19.02.2018 (pondelka) nastane zmena časov tanečno-dramatického krúžku.

PONDELOK 1.skupina - od 13.25 h. do 14.10 h.

STREDA 2. skupina - od 15.25 h. do 16.10 h.


Oznam (8.2.2018)

Dňa 9.2.2018 (piatok) bude prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8.00h - 12.00h. Na základe toho bude upravená aj strava detí (jednoduchší obed - cestovina).

Ďakujeme za porozumenie.


Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame

na stretnutie rodičov detí Materskej školy Báhoň

(Rodičovské združenie)

vo štvrtok 15.02.2018 o 16,30 hod.,

ktoré sa uskutoční v priestoroch MŠ (3.trieda).

Program:

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Zhodnotenie aktivít MŠ v 1.polroku školského roka 2017/2018
 3. Oboznámenie s ďalšími plánovanými aktivitami MŠ
 4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
 5. Rôzne
 6. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Tešíme sa na spoločné stretnutie!


Oznam (31.1.2018)

z dôvodu poruchy nám nefunguje pevná linka do materskej školy. Porucha je nahlásená a jej odstránenie trvá do 3 pracovných dní (maximálne do piatka 2.2.2018).

Prosíme rodičov, aby svoje deti v prípade potreby odhlásili zo stravy priamo v školskej jedálni na tel. čísle: 033/381 22 82.

Ďakujeme za pochopenie.


Oznam - výskyt pedikulózi

Dnes 29.01. 2018 sme mali hlásení prípad pedikulózi - vši detskej. Prípad sa vyskytol v tretej triede. Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť u svojich detí a dôkladne im kontrolovali vlásky. Voš detská sa šíri  hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šále, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

MŠ zabezpečuje opatrenia a postupy, ktoré je nutné vykonať v takomto prípade.

Opatrenia v prípade pedikulózi sú súčasťou školkého poriadku s. 24 (Školský poriadok nájdete na stránke v sekcii DOKUMENTY)


Oznam - tanečno-dramatický krúžok

Dnes 29.01.2018 (pondelok) nebude hodina tanečno-dramatického krúžku 1. skupina. Hodina bude nahradená, o čom Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v piatok 26.1.2018 od rána budeme maľovať schodište do poschodovej budovy. Potrebujeme k tomu pripraviť priestor, a tiež uzavrieť druhú triedu. Tzn., že deti z druhej triedy budú v piatok od rána rozdelené do 1. a 3. triedy. V čase odpočinku (vo štvrtok a v piatok ) budú deti z druhej triedy v spálni 1. triedy.

Vopred ďakujeme za porozumenie... V pondelok nás všetkých privíta zas o niečo krajšia škôlka :)

zástupkyňa riad. pre MŠ


Oznam - krúžok AJ

Z dôvodu pretrvávajúcej PN p. lektorky R. Bábovej nebude prebiehať dňa 23.01.2018 (utorok) a 25.01.2018 (štvrtok) krúžok Anglického jazyka.

Ďakujeme za pochopenie.

zástupkyňa pre MŠ


Oznam - tanečno-dramatický krúžok

Deti z 2. skupiny tanečno-dramatického krúžku, ktorým sa dňa 20.12.2017 neuskutočnila hodina, ju budú mať  nahradenú dňa 22.1.2018 (pondelok) v čase od 13.10 h.

Lektorka tanečno-dramatického krúžku


Oznam - krúžok AJ

Dnes 16.1.2018 (utorok) a 18.1.2018 (štvrtok) Aj nebude z dôvodu PN p. lektorky R. Bábovej.

zástupkyňa riad. pre MŠ


Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase vianočných prázdnin

Prevádzka MŠ bude prerušená od 27.12.2017 (t.j. streda) do 05.01.2018 (t.j. piatok). Materská škola bude opäť otvorená dňa 08.01.2017 (v pondelok).

Prajeme Vám všetkým pekné sviatky.

Kolektív MŠ


Oznam o výške príspevku - strava

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín, sa podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR mení od 1.1.2018 nasledovne:

Materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov): desiata 0,26 eur, obed 0,91 eur, olovrant 0,22 eur Spolu:1,39 eur/deň

Komentár: v časti Materská škola sa mení suma položky: obed z 0,84 eur na 0,91 eur (o 0,07 eur)

Dodatok č.8 k VZN č. 1/2008 bol schválený na XXII. Zasadnutí OZ obce Báhoň dňa 15.11.2017 uznesením č. 13/22/2017.


Oznam o skrátení prevádzky MŠ

Z dôvodu posedenia zamestnancov ZŠ s MŠ v Báhoni pri vianočnej kapustnici, bude dňa 19.12.2017 (utorok) prevádzka MŠ skrátená so súhlasom zákonných zástupcov do 15.00 hod.

Ďakujeme.


OZNAM

Dnes sme v škôlke "oslávili" sviatok sv. Mikuláša. Prosíme rodičov detí, ktoré sa nezúčastnili oslavy zo zdravotných alebo iných dôvodov, aby si prišli vyzdvihnúť balíček čo v najkratšom čase (nakoľko obsahuje aj ovocie).

Ďakujeme a všetkým chorým prajeme skoré uzdravenie! Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto "čarovného" dňa :)

Vladimíra Struhárová


POZOR ZMENA!

Na základe skúseností a doterajšej praxe sa mení prevádzka 1.triedy v čase popoludnia.

PREVÁDZKA I. TRIEDY

POPOLUDNÍ OD 14.30 HOD. DO 16.°° HOD.

PO 16°° HODINE SI MÔŽETE DETI VYZDVIHNÚŤ V III. TRIEDE NA PRÍZEMÍ.


Ďalej prevádzka 2. triedy v čase popoludnia:

PREVÁDZKA II. TRIEDY

POPOLUDNÍ OD 14.30 HOD. DO 15.15 HOD.

PO 15.15 HODINE SI MÔŽETE DETI VYZDVIHNÚŤ V III. TRIEDE NA PRÍZEMÍ.

Uvedené zmeny sú s cieľom zlepšenia priebehu dňa vašich detí.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!


Milí rodičia,

ak chcete Mikulášovi pomôcť s prípravou balíčkov pre našich škôlkárov, príďte v utorok o 16:00 do 1.triedy.

Ďakujeme :)

Veronika Hincová (podpredseda OZ„Báhončatá“)

 

Rodičia, ktorí zatiaľ neuhradili poplatok ZRPŠ - 8,-eur na mesiac

môžu poplatok uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : 5111557373/0900

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373)

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. V hotovosti p. Supekovej (pokladníčka) na tel. čísle: 0908 316 351


Krúžok Anglického jazyka


Po dohode s lektorkou AJ p. Bábovou, bude krúžok AJ začínať o niečo skôr, a to od 15,00h. Teda aj deti skôr skončia. 1.skupina (začiatočníci) od 15.00h - 15.30h a 2.skupina (pokročilí) od 15.35h - 16.05h. Dúfame, že Vás nové časy "potešia", a preto sme urobili menšiu úpravu. Úprava časov  je platná od novembra 2017.

Mgr. Vladimíra Struhárová


Vážení rodičia,

Na základe listu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zo dňa 19.10.2017, v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji a na základe informácií od ošetrujúcich lekárov, je nevyhnutné zamedziť donáške potravín neznámeho pôvodu (ovocia, zeleniny, tort, zákuskov) do predškolských zariadení.

Na základe uvedeného Vás chceme požiadať, aby ste nenosili do materskej školy ovocie pri príležistosti typu "Oslava narodenín". List RÚVZ nájdete na výveskách v šatniach 1. a 2. triedy.
Ďakujeme.

Začíname krúžky !

V tomto školskom roku ponúkame krúžok tanečno-dramatický a krúžok anglického jazyka.
V pondelok (2.10.2017) začína krúžok tanečno-dramatický. Krúžok bude prebiehať v prvej triede v čase od 15.15 h. do 16.00 h. Na tanečno-dramatický krúžok je prihlásených spolu 23 detí (z 2. a 3. triedy), ktoré budú rozdelené do 2 skupín. Jedna skupina bude mať krúžok vždy v pondelok a druhá skupina vždy v stredu. Rozdelenie detí prebehne prvý deň po dohode s animátorkou tanečno-dramatického krúžku.


V utorok (3.10.2017) nás čaká krúžok anglického jazyka. Krúžok bude prebiehať v prvej triede v čase od 15.15 h do 15.45 h. - 1. skupina a v čase od 15.50 h. do 16.20 h. - 2. skupina. Anglický jazyk bude prebiehať každý utorok a štvrtok v uvedených časoch.

Mená detí a skupín pripravíme na vývesku v šatni 2. triedy (výveska krúžky). Deti, ktoré budú navštevovať jednotlivé krúžky si môžete z materskej školy vyzdvihnúť najskôr po 16.00 hod. Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí o odovzdanie prihlášok na jednotlivé krúžky p. učiteľkám a o trpezlivosť pri ich "zabiehaní" :)

V prípade otázok ma kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle MŠ.
Ďakujem. Struhárová

Prihlasovanie na krúžky v školskom roku 2017-2018 (oznam 19.09.2017)

Rodičia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na krúžok, môžu tak urobiť najneskôr do 29.09.2017. Informácie o krúžkoch, ako aj informáciu na prihlásenie nájdete v šatni 2. triedy (na červenom stolíku). Prihlásiť môžete deti od 4 rokov. Pripomíname, že krúžky budú priebehať v poobedných hodinách, teda po 15,00h, v priestore 1.triedy. V prípade, že momentálne nenavštevujete materskú školu, môžete prihlásiť svoje dieťa e-mailom msbahon@gmail.com.

Objednanie časopisu "Včielka" (oznam 11.09.2017)

Milí rodičia,

tento školský rok ponúkame možnosť objednania časopisu Včielka, ktorý je vhodný pre tých najmenších (od 2-6 rokov). Záujem o ročné predplatné prosíme nahlásiť u p. učiteliek alebo e-mailom na msbahon@gmail.com, najneskôr do 17.09.2017.

Ročné predplatné: 11,-eur (11 čísel)

Včielka je časopis pre deti predškolského veku. Veľkí aj malí v ňom nájdu veľa zaujímavých básničiek, maľovaniek, hádaniek, hier, vystrihovačiek, skladačiek, rozprávky na pokračovanie a pesničky.


Vážení rodičia,

zástupkyňa pre Materskú školu Báhoň Mgr. Vladimíra Struhárová

a predseda OZ Báhončatá Mgr. Andrea Ihászová

Vás srdečne pozývajú

na stretnutie rodičov detí Materskej školy Báhoň

a valné zhromaždenie občianskeho združenia Báhončatá

v stredu 13.09.2017 o 16,30 hod.,

ktoré sa uskutoční v priestoroch MŠ (3.trieda).

Program:

 1. Predstavenie pedagogického zboru
 2. Informácie a odsúhlasenie Školského poriadku
 3. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu práce
 4. Návrh krúžkovej činnosti a jej realizácia
 5. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
 6. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
 7. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
 8. Voľba predsedu, členov Rady a pokladníka OZ Báhončatá
 9. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Tešíme sa na spoločné stretnutie!


Školský rok 2017/2018 sa začína 1.septembra 2017.

Materská škola bude otvorená 4. septembra - prevádzka MŠ je od 6,00 hod. - 16,30 hod.

Pri nástupe do MŠ Vaše dieťa potrebuje :

 • fotokópiu zdravotného preukazu, prezúvky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
 • hygienické potreby len na začiatku školského roka : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo 
 • Prosíme nenosiť zubnú kefku ani zubnú pastu (dohodlo sa na pedagogickej rade)
 • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa
Tešíme sa na všetkých škôlkárov a prajeme pekný zvyšok prázdnin :)

Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase letných prázdnin

Prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 24.07.2017 (pondelok) do 31.08.2017 (štrvrtok). Materská škola bude opäť otvorená 04.09.2017 (pondelok).

Prajeme Vám pekné letné dni...


Oznam pre rodičov "nových" detí

Vážení rodičia,

"Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ" na školský rok 2017/2018 si môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole od 02.06.2017 do 30.06. 2017 v čase prevádzky materskej školy najneskôr do 16.30 hod.

Zástupkyňa riad. pre MŠ

Mgr. Vladimíra Struhárová


Oznam o prerušení prevádzky materskej školy počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ bude počas letných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 24.07.2017 do 31.08.2017. Deti, ktoré budú navštevovať MŠ do termínu jej uzavretia, prosíme záväzne nahlásiť vo svojej triede.

Zástupkyňa riad pre MŠ


Poďakovanie

Veľké ďakujem patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili dnešnej brigády (20.05.). Spoločne sa nám podarilo upratať celú našu záhradu, natrieť čiary na dopravný chodník aj opäť "niečo" z plota. Tiež nalepiť tapetu do šatne. Ďakujeme rodine Vandákovej, Gažovej, Ihászovej, Helbychovej, Bálintovej, Krafčíkovej, Murárikovej, Šurinovej, ktoré nám pomohli zveľadiť priestor pre naše deti. Cítili sme sa s vami dobre :)

Zástupkyňa riad. pre MŠ a kolektív


Milí rodičia

v sobotu dňa 20.5. o 10:00 sa uskutoční v priestoroch MŠ brigáda, cieľom ktorej je úprava okolia, natieranie plota a lepenie tapiet do šatní 2. a 3. triedy. Bližšie informácie nájdete v časti "Rada rodičov" alebo na dverách pri vstupe do MŠ.

V mene občianskeho združenia BÁHONČATÁ a pedagógov MŠ prosíme všetkých rodičov, ktorí nemajú neodkladné povinnosti, aby sa zúčastnili a priložili ruku k dielu.

Ide o prostredie, v ktorom vyrastajú a trávia čas Vaše deti.

Nakoľko je zatiaľ zapísaných málo rodičov, svoju účasť zapíšte prosím na papier na dverách, aby sme sa vedeli na brigádu pripraviť.

So sebou si prineste náradie na úpravu okolia a dobrú náladu :)


Oznam k foteniu detí

Milí rodičia,

dňa 18.05.2017 od 9.00 hod. sa budú deti fotiť po triedach. Na fotenie odporúčame:

- chlapci: košeľa (najlepšie dlhý rukáv) a rifle

- dievčatá: tričko s krátkym rukávom (najlepšie jednofarebné), biele silonky (pančuchy), šaty alebo sukňa.

V prípade záujmu bude možné zapožičať pre dievčatá tutu sukňu. Možete nahlásiť vo svojej triede.

Cena kompletu je 7 eur (obsahuje: fotografie s tematickým pozadím a rekvizitami, formátov 13x18 cm a portréty dieťatka formátov 21x15 cm, spoločná fotografia detí formátu 21x15 cm).

-každý rodič si môže ku balíčku priobjednať aj skupinové fotky (so súrodencami, ktorí navštevujú MŠ alebo s kamarátmi z triedy), cena je 1,50/kus. Nahlasujte vo svojej triede.

Pripomíname, že predškoláci sa budú v tento deň fotiť aj na tablo.


Milí rodičia,

od pondelka 24.04.2017 do 28.04.2017 nám začínajú plavecké hodiny s detičkami (lienky).

Prosíme Vás, aby ste im na plávanie pripravili:

- plavky zabalené v sáčku,

- uterák,

- šľapky, ideálne crocsy,

- plavecké okuliare, ak používajú (nepovinné ),

- plaveckú čiapku (dievčatá ),

- ovocie, pitie v dobre uzatvorenej taške,

- čiapku bavlnenú po plávaní.

Deťom doporučujeme obliecť niečo pohodlnejšie, aby sa im veci lepšie obliekali. Autobus odchádza v pondelok 8.45 hod., teda deti budú mať zabezpečenú desiatu v materskej škole. Predpokladný návrat do MŠ 11.30 hod.


Zápis detí do ZŠ v Báhoni - pripomíname

Zápis detí do školy sa uskutoční 11.04.2017 (t.j. v utorok) v čase od 15,00 do 18,00 hod. Žiadame rodičov, aby si pripravili k zápisu všetko, čo je uvedené na ozname v MŠ, a tiež na dotazníku, ktorý obdržali od p.učiteliek v MŠ.

Oznam o skrátení prevádzky MŠ

K príležitosti Dňa učiteľov bude dňa 28.03.2017 (utorok) prevádzka MŠ skrátená so súhlasom zákonných zástupcov do 14.30 hod.

Ďakujeme.

FOTOGRAFOVANIE DETÍ

Dňa 8.11.2016 (utorok) o 9.00 hod. príde do našej materskej školy fotograf.

Fotografovanie je nezáväzné a bude prebiehať po triedach.

Námet : zimné foto - balík fotografií, menovky (pre MŠ), triedne foto


Materská škola na Ul. 1. Mája č.1, 900 84 Báhoň

Vám oznamuje na základe oznamu dodávateľa elektrickej energie, že dňa 9.11.2016 (streda) bude prerušená distribúcia elektrickej energie počas celého dňa. S tým súvisí prerušená dodávka teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia. Preto z uvedeného dôvodu bude prevádzka  materskej školy so súhlasom zriaďovateľa - OÚ v Báhoni upravená v čase od 6.00 h.13.00 h. Strava (desiata, obed len suchý) bude zabezpečená. Olovrant deťom nebude zabezpečený, a teda ani účtovaný.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujete zástupkyňu riad. pre MŠ na tel. čísle 033/64 55 117 alebo prostredníctvom emailu: msbahon@gmail.com.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie MŠ


Žiadosť na oteckov :)

Prosíme oteckov, ktorí majú čas a chuť pomôcť, aby prišli v sobotu 8.10.2016 o 9.00 hod. do našej materskej školy na brigádu. Pripravíme spoločne priestor pre novú šatňu. Keďže je zatiaľ plný všeličoho, bude treba všetko vynosiť. Na to treba silu, preto potrebujeme viac oteckov, ale samozrejme vítané sú aj mamičky. Ďakujeme za Vaše deti.

P.S. Prosíme rodičov, ktorí sa zúčastnia brigády, aby sa nahlásili u p. učiteliek vo svojej triede. Ďakujeme.
Kolektív materskej školy.

Pozvánka na "Rozlúčku predškolákov" s materskou školou

Milí rodičia, škôlkári a priatelia materskej školy :)

pozývame Vás na "Rozlúčku predškolákov", ktorá sa uskutoční 15.06.2016 (v stredu) o 15.30 hod. v areály materskej školy. Deti z triedy lienok majú pripravený krátky program na rozlúčku so školkou a kamarátmi, a tiež nás čaká "Farbičkový koncert" s Miou Kráľovou.

Tešíme sa na všetkých!

P.S. Vopred ďakujeme rodičom detí, ktorí prinesú so sebou aj malé občerstvenie.


UPOZORNENIE

Oznamujeme rodičom, aby si kontrolovali deti, pretože sa u nás vyskytli ovčie kiahne, ktoré sú infekčné. Je potrebné nechať liečiť deti podľa pokynov detskej lekárky. Po ukončení choroby treba priniesť lístok od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa je zdravé.

Zápis detí do MŠ - oznam

Základná škola s materskou školou v Báhoni, 1. Mája č.3 oznamuje rodičom, že
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2016 / 2017 sa uskutoční v dňoch 10.05. - 11.05.2016 v čase od 8.00 - 12.00 hod. v Materskej škole Báhoň, ul.1. Mája č.1, Báhoň

Bližšie informácie najdete v sekcii Zápis detí do MŠ


Pozvánka

Rada rodičov pri MŠ Báhoň a Prípravný výbor občianskeho združenia Báhončatá za účasti zástupkyne MŠ, p. M. Horváthovej - pozývajú všetkých rodičov na zasadnutie ZRPŠ a mimoriadne valné zhromaždenie občianskeho združenia Báhončatá v stredu 17.2.2016 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Báhoni. Účasť rodičov je potrebná!

Program :

- Plánované akcie pre deti na II. polrok
- Poplatky a hospodárenie
- Prevádzka MŠ, ukončenie školského roka a pázdniny
- Oboznámenie rodičov so vznikom nového občianskeho združenia
- Prijatie nových členov a zvolenie funkcionárov združenia
- Diskusia, návrhy, námety...


Prieskum prevádzky MŠ


Oznamujeme rodičom, že na základe prieskumu ohľadom prevádzky MŠ zostáva prevádzka MŠ nezmenená, a teda v režime od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Výsledky prieskumu :
 • prevádzka MŠ od 6.00 hod. do 16.30 hod. - 40 hlasov za
 • prevádzka MŠ od 6.30 hod. do 17.00 hod. - 15 hlasov za

Výsledky prieskumu v prípade záujmu sú k nahliadnutiu v MŠ Báhoň.


Poďakovanie rodičom

Chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zúčastňujú brigád na záhrade škôlky za ich snahu urobiť tento priestor krajším :) pre deti aj pre nás všetkých...

Ďakujeme :)