Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


V utorok 19.09.2017 navštívia deti z predškolskej triedy divadlo Jána Palárika v Trnave. Čaká na nich predstavenie Mlynárkin pytač.

Odchod z MŠ k vlaku - 8.10 - 8.15. hod.
Prosíme o odovzdanie preukazu ŽRS (v prípade, že má dieťa menej ako 6 rokov, musí mať pri sebe doklad s fotkou pre overenie jeho veku - vyžadujú železnice SR) Preto odporúčame, aby ste pre Vaše dieťa vybali preukaz ŽRS, aj keď v predstihu...

Každé dieťa potrebuje ruksak a v ňom: nápoj v dobre uzatvárateľnej fľaši, ovocie, pršiplášť, desiatu (lúpačku a džúsik zabezpečí školská jedáleň), oblečenie a obuv primerane k počasiu.
Oboznámte dieťa s obsahom ruksaku, predídeme tak možným nedorozumeniam. Ďakujeme.

Zmena : logopéd príde do MŠ 25.09.2017 (PONDELOK)

Pre rodičov predškolákov - v pondelok 25.09.2017 v doobedných hodinách príde k nám  logopéd Mgr. Radovan Vachuna z Centra pedagogicko-psychol. poradenstva a prevencie v Pezinku. V prípade, že máte záujem o logopedickú intervenciu u svojho dieťaťa, oboznámte sa s informáciami o logopedickom vyšetrení, ktoré sú uvedené nižšie a sú súčasťou informovaného súhlasu. Informovaný súhlas môžete podpísať vo svojej triede u p. učiteliek. Bez podpísaného informovaného súhlasu zákonným zástupcom nemôže byť Vaše dieťa vyšetrené.

Informácie o logopedickom vyšetrení a logopedickej stimulácii

  • Cieľom logopedického vyšetrenia je posúdiť a zmapovať aktuálnu úroveň rečových zručností detí a podľa potreby navrhnúť prípadné stimulačné aktivity v oblasti rečového vývinu za účelom predchádzania rozvoja potenciálnych komunikačných a výučbových problémov v ďalšom období

  • Vyšetrenie a stimulácia reči prebieha formou činnosti s dvojicou detí, alebo individuálnou formou v priestoroch MŠ

  • Pri vyšetrení a stimulácii sa využíva obrázkový materiál, detská literatúra, logopedické, zrkadlo, didaktické hračky, podľa potreby drevená lekárska špachtľa, alebo lyžička na posunutie jazyka

  • Výstupom vyšetrenia je návrh na to, či je potrebná špecifická stimulácia reči a ak áno či v domácom prostredí, alebo prostredníctvom logopéda

  • Rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore, uskutočňovanom spravidla v priestoroch MŠ

  • Logopedické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov

  • Logopedické vyšetrenie a stimuláciu bude vykonávať Mgr. Radovan Vachuna, špeciálny pedagóg-logopéd CPPPaP Pezinok, M. R. Štefánika 15

  • Logopedické vyšetrenie a stimulácia sú bezplatné