Categories: Novinky
      Date: dec 16, 2020
     Title: OznamyUzavretie 3. triedy (predškolákov)

Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 17.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len RÚVZ Bratislava) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzhľadom na potvrdený pozitívny prípad COVID-19 u zamestnanca materskej školy v Báhoni uzatvára prevádzku tretej triedy, a to od 18.12.2020.

Ďalej nariaďuje plniť karanténne opatrenie u: detí 3. triedy a zamestnanca z Materskej školy 1.mája č.1, 900 84 Báhoň

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 a na zabránenie šírenia ochorenia je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam: prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v uvedenej triede do 26.12.2020, poučenie detí (rodičov) a zamestnancov MŠ:

a) aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo zdravotnú záchrannú službu,

b) zostať v domácej izolácii po dobu najmenej do 26.12.2020 vrátane

c) v prípade objavenia sa príznakov podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov,

d) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí,...)

e) zdržať sa cestovania,

f) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

g) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

h) zdrža´t sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo príjimať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak sa osoba podrobila izolácii v domácom prostredí bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje po desiatom dni bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných troch dňoch.


Vážení rodičia,

vedenie ZŠ s MŠ v Báhoni oznamuje, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy v Báhoni počas Vianočných prázdnin prerušená od 21.12.2020 do 8.1.2021. Prevádzka MŠ bude podľa aktuálne platných usmernení obnovená od 11.01.2021. V prípade zmien Vás  budeme informovať prostredníctvom mailu a webovej stránky.