Materská škola v Báhoni

Denný poriadok

6.00 hod. – otvorenie materskej školy, schádzanie detí

  • hry a hrové činnosti
  • pohybové a relaxačné cvičenia

 

8.30 hod. – 9. 15 hod. –činnosti zabezpečujúce životosprávu, (osobná hygiena)

DESIATA

 

  • edukačné aktivity: výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, pracovné, atď., aktivity realizované formou hry
  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým, atď.)

 

11. 00 hod.  . – činnosti zabezpečujúce životosprávu,(osobná hygiena,)

11. 30 hod. - 12.15 hod. -  OBED

 

  • odpočinok

14.00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

14.15 hod. 14.45 hod. – OLOVRANT

 

  • hry a hrové činnosti: individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa

 

 

16. 30 hod. – koniec prevádzky MŠ