Materská škola v Báhoni

O škole


Naša materská škola je trojtriedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním. Pozostáva z troch budov a školskej záhrady. Samostatná budova slúži na hospodárske účely, ďalšie dva objekty sú využívané na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Areál materskej školy je umiestnený pri málo frekventovanej komunikácii. Exteriér školy zabezpečujú stálozelené kríky, ihličnaté a listnaté stromy, trávnatá plocha so záhradným altánkom, vybudovaným projektovou dokumentáciou zástupkyňou materskej školy cez MKN Revia v školskom roku 2004 za spoluúčasti OcÚ, sponzorov, rodičov detí navštevujúcich MŠ za účelom ochrany proti slnečnému žiareniu a v školskej záhrade, umelo vytvorený kopec na sánkovanie detí. V školskom roku 2005/2006 v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, obcou, sponzormi a finančnej podpory nadácie REVIA bola realizovaná výstavba malého športového centra „DEŤOM PRE RADOSŤ “.

V záhradnej časti materskej školy bol vybudovaný záhradný domček pre deti za účelom ochrany proti slnečnému žiareniu.

Personál školy tvorí šesť kvalifikovaných učiteliek, dve upratovačky.

Podmienky, z ktorých vychádzame sú priaznivé, priestory sú slnečné, dobre vetrané. K čistote vzduchu okrem pravidelnej dezinfekcie prispieva bohatá črepníková zeleň. Zvlhčenie vzduchu v každej triede zabezpečujú zvlhčovače. V zdravej škole je to nielen škola o učení sa, ale o tímovej práci, otvorenej výmene názorov, podieľaní sa na rozhodovaní.


V našej materskej škole nám ide o trvalú a intenzívnu interakciu medzi školou a širším spoločenstvom, dávať rodičom možnosť pobudnúť v priestoroch MŠ, konzultovať, pomáhať a zapájať sa do spoločenských aktivít s deťmi. Poskytovať rodičom informácie a spoluprácu v oblasti poradenstva.

 

Naša materská škola je zameraná na rozvoj zdravého životného štýlu, ktorý sa plní prostredníctvom týchto cieľov :

 

 • utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít vrátene pohybu vonku a v prírode a tým zvyšovať odolnosť voči chorobám, rozvíjať fyzickú zdatnosť a psychickú vyrovnanosť
 • utvárať pozitívne postoje k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu, zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných a krízových situáciách
 • pomôcť druhým pri úraze, alebo ochorení, zavolať pomoc
 • budovať adekvátne reakcie na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií
 • viesť deti k starostlivosti a ochrane životného prostredia,
 • utvárať základy environmentálnej kultúry a environmentálneho cítenia, prostredníctvom aktivít organizovaných pedagógom
 • vypestovať v deťoch lásku k Zemi a životu na nej (viď. Svet a človek, Veľký atlas sveta, encyklopédie)
 • organizovať aktivity potrebné na ochranu a starostlivosť planéty - Deň Zeme, Deň stromov, Človek – súčasť prírody – viď. Naša škola 1/2007-8, str. 39
 • utvárať pozitívny, emocionálne bohatý vzťah dieťaťa k spoločenskému a prírodnému prostrediu, uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka a pre rôzne živočíchy
 • realizovať projekt Environmentálna výchova v MŠ
 • poukázať na potrebu čistoty vody, jej vplyv na rastliny, potrebu spotreby pre všetko živé tvorstvo, ochranu vodných zdrojov, (voda - šetríme, odpad – zbierame, triedime, reciklujeme, energia – úsporne svietime, správne vetráme, strava – pitný režim, mliečne výrobky )
 • experimentovanie, zmeny skupenstva vody – zohrievanie, ochladzovanie, mrazenie, pozorovanie účinkov
 • viesť deti k separácii odpadov, triedenie  odpadových materiálov v MŠ i v domácom prostredí s poukázaním na recikláciu a jej význam pre ďalšie uplatnenie
 • vylepšovať životné a pracovné prostredie, vzťah k nemu, viesť deti k triedeniu odpadu s využitím projektu „Kontajnery“
 • organizovať celoročný zber papiera so zapojením rodičov detí
 • zdravá doprava – využívať zdroje s obmedzeným znečisťovaním prírodného prostredia, podporovať rozvoj športových aktivít, cyklistiky, turistiky do blízkeho okolia, do MŠ chodíme aj pešo, nevozíme sa vždy autom...
 • realizovať racionálnu výživu a stravovacie návyky v spolupráci so školskou jedálňou a rodičmi.
 • venovať zvýšenú pozornosť správnemu vývinu chodidiel detí.
 • skvalitniť pobyt detí v materskej škole.
 • predchádzať vzniku zdravotných problémov zapríčinených klenbou chodidla
 • predchádzať vzniku zubného kazu, spolupracovať s odborníkom na ústnu dutinu v oblasti projektovej činnosti Zdravý úsmev, Čisté zúbky
 • utvárať a pestovať u detí návyky zdravého životného štýlu

Tieto ciele sa odrážajú v plnení cielených aktivít prostredníctvom projektovej činnosti realizovanej počas celého školského roka, prihliadať na ročné obdobia. Pod vedením zástupkyne pre materskú školu, koordinátora projektu, pedagogického kolektívu tvoria zamestnanci pracovný tím, ktorý sa podieľa na úspešnej realizácie jednotlivých projektov ako sú:

Zdravá výživa

Nenič svoje múdre telo

Sloníčatá

Športová olympiáda

Zdravie pre zajtrajšok

Kontajnery

Náš zelený svet

Tvoríme model zdravej krajiny

 

K spolupráci v rámci plnenia projektov sú zapojení rodičia detí navštevujúcich materskú školu, detský pediater, stomatológ, dentálna hygienička, školská jedáleň a pracovný kolektív materskej školy.

 

Tieto ciele sa snažíme plniť primerane veku a schopnostiam detí.