Materská škola v Báhoni

Projekty

Zdravá výživa - cieľom projektu je posilňovanie starostlivosti o vlastné zdravie a chápanie významu zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu.

Nenič svoje múdre telo - utvára pozitívny vzťah k svojmu zdraviu, zdraviu iných i zvyšuje bezpečnosť prostredníctvom primeranej ostražitosti.

Sloníčatá - zameraný na riešenie mimoriadnych udalostí a CO.

Športová olympiáda - cieľom je podporiť u detí fyzickú a psychickú odolnosť, samostatnosť, rozhodnosť a určitú nezávislosť osobnosti dieťaťa.


Zdravie pre zajtrajšok - projekt je zameraný na prevenciu vzniku zdravotných problémov, zapríčinených nevyvinutou alebo nedostatočne vyvinutou klenbou chodidla, prevenciou zubného kazu a na pestovanie návykov zdravého životného štýlu.

Náš zelený svet - projekt je zameraný na na vytváranie a upevňovanie emocionálne bohatého vzťahu detí k prírode okolo nás. V aktivitách si deti formujú enviromentálne cítenie, vlastné postoje k prírode a ochranárske postoje.

Tvoríme model zdravej krajiny

Kontajnery

Pre zdravie detí - cieľom projektu je vytvorenie bezpečnejšieho a zdravšieho prostredia formou rekonštrukcie interéru MŠ.

Žiačik - vtáčik - cieľom je rozvíjať hudobnosť detí, prebúdzať ich estetické cítenie. Vyvolávať prirodzenú potrebu estetického zážitku a osvojovania si zručností tvorivého estetického sebavyjadrenia.

Projekt flauta - cieľom projektu je kladne vplývať na dýchací aparát detí, predchádzať chorobám horných ciest dýchacích. Prostredníctvom hudobných činností a hrou na dychovom hudobnom nástroji rozvíjať u detí kladný vzťah k hudbe a umeniu vôbec, ich estetické cítenie.

Projekty sú zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu, formou konzumácie produktov zdravej výživy, životosprávy, športu a umožnenia dostatku pohybu na zdravom vzduchu,   otužovaním detského organizmu.