Materská škola v Báhoni

Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (povinný poplatok)

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výška mesačného príspevku je ohraničená zákonom o výchove a vzdelávaní (zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 28 ods. 4.

Výšku príspevku zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tento príspevok sa zvyšuje na základe dodatku č.6 k VZN č.1/2008 zo 17.9.2008 ktorý bol schválený dňa 12.12.2013 uznesením č.3/XXIII/2013 na 12 eur.

Príspevok na tento školský rok 2017/2018 činí 12.- eur na jeden mesiac. Platí sa šekovou poukážkou alebo internet bankingom, vždy po dohode s triednou pani učiteľkou, ktorá pripraví informáciu pre platbu. Výpis platby IB alebo ústrižok z poštovej poukážky je potrebné priniesť do MŠ.

Číslo účtu pre platbu povinného poplatku: SK70 5600 0000 0066 0746 5004

Kedy príspevok neplatíte:
  • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak rodič predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky           v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
  • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Strava - sa uhrádza mesiac vopred do 25.dňa v mesiaci. Napr. stravu na mesiac október musíte zaplatiť do 25.septembra 2017. Poplatok žiadame uhrádzať načas, inak je potrebné priniesť doklad o jeho zaplatení. Réžia: desiata 0,26 e, obed 0,91 e, olovrant 0,22 e. Celodenná strava spolu 1,39.- eur.

Príspevok sa zvyšuje na základe dodatku č.8 k VZN č. 1/2008, ktorý bol schválený na XXII. Zasadnutí OZ obce Báhoň dňa 15.11.2017 uznesením č. 13/22/2017. Suma položky: obed z 0,84 eur na 0,91 eur (o 0,07 eur)
Zo stravy môžete deti odhlasovať v materskej škole alebo v školskej jedálni do 8.00 hod. osobne alebo telefonicky: MŠ - 033 / 6455 117    ŠJ - 033 / 381 22 82


ZRPŠ - 8.- eur na jeden mesiac.

Poplatky ZRPŠ je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : 5111557373/0900

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373)

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. V hotovosti p. Supekovej (pokladníčka) na tel. čísle: 0908 316 351

 

Krúžky - začínajú v mesiaci október a končia v mesiaci máj (trvajú 8 mesiacov)

  • MŠ má v ponuke krúžok tanečno-dramatický, pod vedením lektorky Mgr. Mirky Kubovovej. Každý pondelok a stredu (závisí od počtu prihlásených detí), trvá 45 min. Minimalný počet detí na otvorenie krúžku je desať detí. Platba za krúžok je od 1.10. 2017 - 14.02.2018 v sume 37 eur  a od 15.02.2018 - 31.05.2018 v sume 28 eur. V prípade choroby dieťaťa je možné požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky z poplatku.
  • krúžok anglický jazyk vedie lektorka pani Romana Bábová zo spoločnosti Proamericana. Každý utorok a štvrtok, trvá 30 min. - 1,70 eur. Platí sa šekovou poukážkou 3 mesiace vopred. Rodičia platia len tie hodiny, ktoré dieťa odchodí. Súčasťou je zakúpenie pracovného zošita v sume 4,90 eur.