Materská škola v Báhoni

Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (povinný poplatok)

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výška mesačného príspevku je ohraničená zákonom o výchove a vzdelávaní (zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 28 ods. 4.

Výšku príspevku zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne podľa VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008, Dodatku č. 9 schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 10.04.2018 uznesením č. 8/25/2018 zasadnutia OZ.

Príspevok na tento školský rok 2018/2019 činí mesačne 15 € za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v obci a mesačne 20 € za dieťa, ktorého zákonní zástupcovia nemajú trvalý pobyt v obci. Platí sa šekovou poukážkou alebo internet bankingom, vždy po dohode s triednou pani učiteľkou, ktorá pripraví informáciu pre platbu. Výpis platby IB alebo ústrižok z poštovej poukážky je potrebné priniesť do MŠ!!!

Číslo účtu pre platbu povinného poplatku: SK70 5600 0000 0066 0746 5004

Kedy príspevok neplatíte:
  • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak rodič predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky           v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
  • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Strava - sa uhrádza mesiac vopred do 25.dňa v mesiaci. Napr. stravu na mesiac október musíte zaplatiť do 25.septembra 2018. Poplatok žiadame uhrádzať načas, inak je potrebné priniesť doklad o jeho zaplatení. Réžia: desiata 0,26 e, obed 0,91 e, olovrant 0,22 e. Celodenná strava spolu 1,39.- eur.

Príspevok sa zvyšuje na základe dodatku č.8 k VZN č. 1/2008, ktorý bol schválený na XXII. Zasadnutí OZ obce Báhoň dňa 15.11.2017 uznesením č. 13/22/2017. Suma položky: obed z 0,84 eur na 0,91 eur (o 0,07 eur)

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné deň  vopred v školskej jedálni. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. do 8,00 hod. bežného dňa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že nastane situácia, že dieťa je riadne odhlásené konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť vopred v školskej jedálni telefonicky : ŠJ - 033 / 381 22 82


ZRPŠ - 8.- eur na jeden mesiac.

Poplatky ZRPŠ je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : 5111557373/0900

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373)

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. V hotovosti p. Supekovej (pokladníčka) na tel. čísle: 0908 316 351

 

Krúžky - začínajú v mesiaci október a končia v mesiaci máj (trvajú 8 mesiacov)

  • MŠ má v ponuke krúžok tanečný, pod vedením lektorky Mgr. Mirky Kubovovej.
  • krúžok anglický jazyk (informácie priebežne doplníme)