Materská škola v Báhoni

Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (povinný poplatok)

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výška mesačného príspevku je ohraničená zákonom o výchove a vzdelávaní (zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 28 ods. 4.

Výšku príspevku zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne podľa VZN č. 2/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 14.08.2019 uznesením č. 4/6/2019 zasadnutia OZ. Príspevok treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci (zákon 245/2008, Z.z., § 28, ods.4).

V našej MŠ činí príspevok na úhradu mesačne 15 € za dieťa. Príspevok sa platí september - december a január – jún, júl, kalendárneho roka šekovou poukážkou alebo elektronickou platbou. V prípade potreby môže zákonný zástupca uhrádzať príspevok mesačne, príp. v iných intervaloch podľa dohody s triednou učiteľkou, ktorá pripraví informáciu pre platbu. Úhrada príspevku sa eviduje v MŠ výpisom elektronickej platby a v prípade platbe šekom dokladovaním ústrižku o platbe.

Číslo účtu pre platbu (príspevku) povinného poplatku: SK70 5600 0000 0066 0746 5004

Kedy príspevok neplatíte:
  • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak rodič predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky          v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
  • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Strava - sa uhrádza mesiac vopred do 25.dňa v mesiaci. Napr. stravu na mesiac október musíte zaplatiť do 25.septembra 2019. Poplatok žiadame uhrádzať načas, inak je potrebné priniesť doklad o jeho zaplatení.

Zmeny podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Režijný poplatok sa platí 2x ročne a to v septembri (za septenber - december) a v januári (za január a jún).

Na základe nového VZN obce Báhoň č.2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s platnosťou od 1.9.2019 prichádzajú zmeny v odhlasovaní detí zo stravy.

Postup odhlasovania resp. prihlasovania dieťaťa je nasledovný a platí pre všetky deti MŠ:

Ak dieťa príde do MŠ neskôr ako do 8.00 h. (návšteva lekára a pod.), je zákonný zástupca povinný telefonicky informovať vedúcu školskej jedálne. Zákonný zástupca predškoláka aj oznámi, že žiada obed za dotáciu, lebo dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti.

V prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 h. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, bude hradiť plnú stravnú jednotku. V prípade zákonného zástupcu predškoláka, bude hradiť plnú sumu za jedlo (t.j. výška dotácie/obed+režijné náklady/obed).

V prípade nečakanej neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti, si môžete pripravený obed na daný deň vyzdvihnúť pri zadnom vchode do školskej kuchyne, ale za obed platíte plnú sumu (na dieťa sa v tomto prípade dotácie nevzťahuje).

V prípade, že dieťa nebude zo stravy odhlásené niekoľko dní, rodič (zákonný zástupca) uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

V prípade, že nastane situácia, že dieťa je riadne odhlásené konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť vopred v školskej jedálni. ŠJ - 033 / 381 22 82


ZRPŠ - 8.- eur na jeden mesiac.

Poplatky ZRPŠ je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : NOVÝ ÚČET: SK8383300000002901905404

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373) - starý účet!

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. V hotovosti p. Supekovej (pokladníčka) na tel. čísle: 0908 316 351


Krúžky - začínajú v mesiaci október a končia v mesiaci máj (trvajú 8 mesiacov)
  • MŠ má v ponuke krúžok tanečný, pod vedením lektorky Mgr. Mirky Kubovovej
  • krúžok anglický jazyk, pod vedením lektroky Mgr. Moniky Khúlovej