Materská škola v Báhoni

PoplatkyPovinný poplatok - 12 eur na jeden mesiac, platí od 1.1.2014. Neplatia deti, ktoré dosiahnu do 31.8. päť rokov. Platí sa šekovou poukážkou alebo internet bankingom. Výpis platby IB alebo ústrižok z poštovej poukážky prosíme priniesť do MŠ.

Oznamujeme rodičom, že povinný poplatok sa od 1. januára 2014 zvyšuje na 12 eur mesačne. Tento príspevok sa zvyšuje na základe dodatku č.6 k VZN č.1/2008 zo 17.9.2008, ktorý bol schválený dňa 12.12.2013 uznesením č.3/XXIII/2013. Od 1.1.2014 sa týmto dodatkom určuje poplatok na réžiu za stravu pre MŠ - desiata 0,26 e, obed 0,84 e, olovrant 0,22 e. Celodenná strava spolu 1,32 eur.

Strava - sa uhrádza mesiac vopred do 25.dňa v mesiaci. Napr. stravu na mesiac október musíte zaplatiť do 25.septembra 2015. Poplatok žiadame uhrádzať načas, inak je potrebné priniesť doklad o jeho zaplatení.

Zo stravy môžete deti odhlasovať v MŠ do 7.30 hod., v školskej jedálni do 8.00 hod. osobne alebo telefonicky (033 381 22 82).


ZRPŠ
- 8 eur na jeden mesiac.

Poplatky ZRPŠ je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : 5111557373/0900

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373)

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. Platbou cez VIAMO na tel. číslo: 0905 015 811

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

3. V hotovosti priamo p. Vandákovi (pokladník) po dohode na tel. čísle 0905 015 811Krúžky - začínajú v mesiaci október a končia v mesiaci máj (trvajú 8 mesiacov)
  • MŠ má v ponuke krúžok tanečný, krúžok pohybový, krúžok dramatický a krúžok výtvarný podľa výberu rodičov. Krúžky vedie skúsená lektorka pani Mgr. Mirka Kubovová. Minimalný počet detí na otvorenie krúžku je desať detí. Suma za jeden krúžok je 25 eur na štvrť roka. Platí sa na 3 mesiace vopred. V prípade choroby dieťaťa je možné požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky z poplatku.
  • anglický jazyk každý pondelok a stredu (Proamericana) - 30 minút 1,70 eur.  Hodiny anglického jazyka vedie lektorka pani Romana Babová. Platí sa šekom na 3 mesiace vopred. Rodičia uhrádzajú len odchodené hodiny dieťaťa v danom mesiaci.


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole. Výška mesačného príspevku je ohraničená zákonom o výchove a vzdelávaní (zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 28 ods. 4.

Výšku príspevku zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tento príspevok sa zvyšuje na základe dodatku č.6 k VZN č.1/2008 zo 17.9.2008 ktorý bol schválený dňa 12.12.2013 uznesením č.3/XXIII/2013.

Platba na tento školský rok 2016/2017 činí 12.- eur od 1.1.2014.


Kedy príspevok neplatíte:

  • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak rodič predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky           v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
  • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.