Materská škola v Báhoni

Povinnosť rodičov


 • oboznámiť sa so Školským poriadkom, dodržiavať ho
 • rešpektovať dobu prevádzky MŠ
 • prichádzať s dieťaťom do MŠ spravidla do 8.00 hod., neskoršie príchody hlásiť telefonicky
 • dieťa vyzdvihnúť včas do ukončenia prevádzky
 • včas odhlásiť svoje dieťa zo stravy v prípade choroby
 • dieťa odovzať učiteľke osobne
 • z hygienických dôvodov používať návleky na obuv, nevstupovať bez návlekov do jednotlivých   tried, jedálne
 • viesť dieťa k slušnému správaniu
 • priniesť náhradné oblečenie označené menom, vložiť do vrecka dieťaťa
 • uhrádzať pravidelne poplatky zo zákona č. NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní. Uhádzať stravné do 25.dňa v kalendárnom mesiaci prostredníctvom šekových poukážok alebo inou formou úhrady, preukázať platbu ústrižkom o zaplatení, prípadne výpisom
 • odovzdať písomné splnomocnenie potrebné k preberaniu dieťaťa inou osobou
 • neprítomnosť dieťaťa zahlásiť do 14 dní, neprítomnosť dieťaťa dlhšiu ako 30 dní je nutné ohlásiť a odovzdať aj lekárskym potvrdením
 • do MŠ nepatrí choré dieťa, po ukončení choroby podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak je choroba infekčná (angína, ...) treba prienisť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa
 • učiteľka nepodáva lieky nedoliečeným deťom
 • po vyzdvihnutí dieťaťa sa rodič nezdržiava v areáli MŠ, ani na školskom dvore
 • informácie ohľadom stravy podá pani Ing. Jarmila Sapáková - vedúca školskej jedálne, tel.č.381 22 82
 • v prípade informácií a nejasností sa obráťte na zástupkyňu MŠ, prípadne telefonicky 6455 117

 

Čo by mal rodič naučiť svoje dieťa ?

 

 • mal by ho naučiť milovať dobro, lásku, múdrosť a život ako taký
 • mal by ho naučiť poznaniu, že nemôže nikoho nútiť, aby ho tí druhí milovali
 • mal by ho naučiť, že najcennejšie v živote nie je to, čo má, ale koho má vo svojej blízkosti
 • mal by ho naučiť, že nie je vždy dobré porovnávať sa s inými deťmi lebo každý je jediničný.
 • mal by ho naučiť, že bohatý nie je ten, kto má najviac peňazí a materiálneho bohatstva, ale ten, kto potrebuje najmenej
 • naučte ho odpúšťať, naučte ho, že jestvujú aj ľudia, ktorí ho veľmi milujú, ale nedokážu svoje city vždy vyjadriť
 • naučte ho, aby vedelo, že je len pár sekúnd počas ktorých môžeme ľuďom ktorých milujeme spôsobiť bolesť a hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa tie rany zahoja
 • naučte ho rešpektovať iných ľudí a ich názory a kultúru
 • naučte ho rozumieť sebe a svojej rodine, naučte ho, že je ich najbližším človekom
 • naučte ho rozumieť hodnotám a osvojovať si ich
 • naučte ho, že život nie je samozrejmosťou, samozrejmosťou nie je ani mať rodinu a rodinné zázemie. Preto si zasluhujú dobro a pozornosť nielen rodičia, ale aj starí rodičia a predkovia, ktorí sa postarali o existenčné podmienky
 • naučte ho, že za peniaze si môže kúpiť všetko, okrem zdravia, múdrosti, skutočnej lásky, priateľstva a dobra