Materská škola v Báhoni

Krúžky

V školskom roku 2016/2017 máme ponuku týchto popoludňajších záujmových krúžkov

  • krúžok pohybovo-tanečný a krúžok výtvarný podľa výberu rodičov. Krúžky vedie skúsená lektorka Mgr. Miroslava Kubovová. Krúžok pohybovo - tanečný prebieha každý utorok od 12.10hod. Krúžok výtvarný prebieha každý štvrtok od 12.10hod.
  • anglický jazyk s p.lektorkou Babovou každý pondelok a stredu od 12.00 do 14.00 hod.
  • špeciálna pedagogička Mgr. Andrea Boldišová každý piatok od 12.00 - 14.00 hod.

ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Jednou zo základných úloh materskej školy je príprava dieťaťa na vstup do základnej školy. Preto je úlohou predškolských zariadení pomôcť dieťaťu dosiahnuť taký stupeň rozvoja schopností, vedomostí a zručností, aby bolo schopné zvládnuť požiadavky školy. Školská pripravenosť, či školská zrelosť dieťaťa závisí od rozvoja:

–  kognitívnej oblasti ( myslenie, vnímanie, pozornosť, vedomosti, reč...)

–  sociálno–emocionálnej oblasti (citová nezávislosť, odpútanie sa, prijatie noriem správania, vyrovnanosť...)

–  perceptuálno–motorickej oblasti (pohybové, telesné zručnosti a návyky, písacie a grafomotorické zručnosti, sebaobslužné, pracovné zručnosti...)

Prostredníctvom výchovno–vzdelávacej činnosti, rôznych edukačných aktivít sa počas pobytu dieťaťa v MŠ tieto oblasti rozvoja uplatňujú a vzájomne sa prelínajú.

V našej materskej škole si uvedomujeme potrebu rozvíjať detskú osobnosť vo všetkých oblastiach. Sebavýchova, vzdelávanie učiteliek, vytváranie podmienok pre rozvoj detí a ich výchovu sú základom pre úspech a spokojnosť všetkých.

Veľkému záujmu detí a podpore rodičov sa tešia ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY, ktoré pracujú pod vedením učiteliek našej MŠ už niekoľko rokov Kvalifikované učiteľky pracujú podľa vopred vypracovaných PROJEKTOV a harmonogramov práce. Činnosť finančne i materiálne zabezpečujú rodičia prihlásených detí, podľa vzájomnej dohody. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Je určená deťom vo veku 4.-6.rokov.

 

Projekt HUDOBNO-POHYBOVÉHO KRÚŽKU:

ŽIAČIK – VTÁČIK

vznikol na základe potreby rozvíjať hudobno-pohybové schopnosti detí, či prebúdzajúce sa talenty. Jeho cieľom je rozvíjať hudobnosť detí, prebúdzať ich estetické cítenie spojené s potrebou estetického zážitku a tvorivého hudobného sebavyjadrovania. Čiastkové ciele projektu sú zamerané na rozvoj sluchovej citlivosti, predstavivosti, na podnietenie originality hudobného a pohybového vyjadrenia a samostatného myslenia, tiež na rozvoj estetického cítenia, emocionálnej inteligencie a na vyvolávanie stavu harmónie, pohody.

Projekt hudobno–pohybového krúžku úzko súvisí s PROJEKTOM  FLAUTA, ktorý niekoľko rokov úspešne pracoval aj v našej materskej škole. Jeho cieľom bolo postupné osvojenie si správnej techniky a zručnosti hry na zobcovú flautu a vplývať na rozvoj sluchového, zrakového vnímania, hudobnej, sluchovej predstavivosti, pamäti a rytmu. Takýto druh aktívnej hudobnej činnosti má priaznivý vplyv na rozvoj dýchacieho aparátu detí a tak sa dá predchádzať ochoreniam horných ciest dýchacích. Činnosť tohto krúžku nadväzuje aj na PROJEKT a zameranie našej MŠ: zdravý životný štýl.

 

PROJEKT k záujmovému krúžku ŠIKOVNÍČEK je zameraný na rozvíjanie výtvarných, pracovných, grafomotorických schopností detí. Podporuje správny psychomotorický vývin, vizuomotorickú koordináciu, fantáziu, tvorivosť ,sebavedomie, tiež kladný a hodnotiaci vzťah k životnému prostrediu. Činnosťou krúžku ŠIKOVNÍČEK si deti hravou formou rozširujú svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti, deťom obdareným ,,šikovnými rukami“ umožňuje vyniknúť a napomáha aj rozvoju po stránke verbálnej, citovej a rozumovej.

Čiastkové ciele sú zamerané:

na rozvoj a osvojovanie elementárnych pracovných a technických zručností a schopností.

– na osvojovanie a uplatňovanie tvorivého myslenia a estetického vyjadrovania

najmä na paralelné prepojenie psychiky a motoriky prostredníctvom opticko –.motoricko – akustickej metódy, ktorá sa realizuje pomocou grafomotorických cvičení.

Organizácia a činnosť krúžkov VTÁČIK– ŽIAČIK, FLAUTA aj ŠIKOVNÍČEK sú plánované a realizované tak, aby podľa možností nadväzovali aj na tématické plány výchovno-vzdelávacích činností, alebo na udalosti, ktoré priamo ovplyvňujú život detí (napr. ročné obdobia, významné dni, sviatky...). Jednotlivé stretnutia majú aj svoje pravidlá či usporiadanie:

- motivačná časť, cvičenia, opakovacia časť, realizácia úlohy,diskusia, hodnotiaca časť a iné.

Dôležitým zámerom záujmových krúžkov je najmä to, aby deti samostatne tvorili, rozmýšľali, prejavili sa, diskutovali.

Výsledky práce detí a činnosti týchto krúžkov sa prezentujú vystúpeniami detí s kultúrnym programom k rozličným udalostiam a slávnostiam v obci, tiež prezentáciou výtvarných prác detí vo výtvarných súťažiach.

K celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa hlavne v kognitívnej oblasti prispieva aj spoznávanie a oboznamovanie s cudzím jazykom.


Cieľom PROJEKTU –ANGLICKÝ JAZYK, nie sú len konkrétne vedomosti, ale predovšetkým utváranie vzťahu k cudziemu jazyku a to hravou a nenásilnou formou.

Čiastkové sú zamerané- na osvojovanie a uplatňovanie cudzieho jazyka

- na rozvíjanie slovnej zásoby a výslovnosti

- na poskytnutie priestoru a času na sebarealizáciu.

Tieto určené ciele formou hry napomáhajú aj k rozvoju sebavedomia detí. Základy poznania cudzieho jazyka umožnia deťom úspešný štart v 1.ročníku základnej školy.

K úspešnej a fundovanej realizácii jednotlivých krúžkov MŠ nám napomáha odborná literatúra, časopisy, učebné pomôcky.

Táto naša práca zameraná na rozvoj dieťaťa sa v detských očiach mení na hru. V predškolskom zariadení je HRA základom výchovy a vzdelávania. Hrové učenie je pre deti samozrejmejšie ako nudné učenie. Hra je radostná, dobrovoľná, spontánna, prináša potešenie a dieťa ani nevie, že sa učí.

Z prejaveného záujmu, úspechov a spontánnej radosti detí vieme, že táto naša snaha nie je zbytočná.