Materská škola v Báhoni

Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BÁHOŇ - doplnené (červenou)

na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 môžete podať:

 1. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Žiadosti môžete zasielať na msbahon@gmail.com.
 2. Osobne bez prítomnosti detí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení dňa 5.mája 2020 v čase od 9.00 h – 12.00 h v priestoroch materskej školy na ul. 1.mája č.1.

Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.

Overenie údajov v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy ( poslané elektronickou formou od 31. apríla do 31. mája 2020) : akým spôsobom zákonný zástupca predloží svoj občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu ešte upresníme.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, bude sa predkladať dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude sa predkladať dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, predloží zákonný zástupca bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

Podmienky prijatia :

- Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (odporúča sa elektronicky). Potvrdenie od lekára doloží dodatočne.

- Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.

- Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia (môže doložiť dodatočne).

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke MŠ alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v čase zápisu - 5.mája 2020

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ - na základe vyhlášky č.306/2008 Z.z. :

- prijímajú sa deti spravidla od troch do šiestich rokov veku,

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovřšili piaty rok veku,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

- dieťa, ktorého obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní alebo vedia preukázať nástup do zamestnania,

- dieťa, ktorého jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Báhoni,

- dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,

- dieťa s trvalým pobytom v obci Báhoň.

Materská škola ponúka:

 • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
 • oboznamovanie s anglickým jazykom,
 • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
 • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, tvorivé dielne s rodičmi, koncerty, divadielka, plavecký výcvik, prednášky a iné,
 • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
 • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

Mgr.Vladimíra Struhárová, zástupkyňa riad. pre MŠ

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

 • fotokópiu zdravotného preukazu, prezúvky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
 • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo
 • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa
Žiadosť