Materská škola v Báhoni

Zápis detí do MŠ

Základná škola s materskou školou v Báhoni,

1. Mája č.3 oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 05.05.2020 v čase od 9.00 - 16.30 hod.

v Materskej škole Báhoň, ul.1. Mája č.1, Báhoň

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

Podmienky prijatia :

- Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, nie staršie ako 30 dní. Bez lekárskeho potvrdenia je žiadosť neplatná.

- Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.

- Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke alebo si žiadosť môžete osobne vyzdvihnúť v MŠ.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ - na základe vyhlášky č.306/2008 Z.z. :

- prijímajú sa deti spravidla od troch do šiestich rokov veku,

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovřšili piaty rok veku,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

- dieťa, ktorého obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní alebo vedia preukázať nástup do zamestnania,

- dieťa, ktorého jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Báhoni,

- dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,

- dieťa s trvalým pobytom v obci Báhoň.

Materská škola ponúka:

  • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
  • oboznamovanie s anglickým jazykom,
  • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
  • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, tvorivé dielne s rodičmi, koncerty, divadielka, plavecký výcvik, prednášky a iné,
  • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
  • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

Mgr.Vladimíra Struhárová, zástupkyňa riad. pre MŠ

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

  • fotokópiu zdravotného preukazu, prezúvky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
  • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo
  • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa
Žiadosť