Materská škola v Báhoni

Zápis detí do MŠ

Základná škola s materskou školou v Báhoni,

1. Mája č.3 oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2017 / 2018 sa uskutoční v dňoch 10.05. - 11.05.2017 v čase od 8.00 - 12.00 hod.

v Materskej škole Báhoň, ul.1. Mája č.1, Báhoň

Zápis sa uskutoční v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o Materskej škole.

Podmienky prijatia :

- Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Bez lekárskeho potvrdenia je žiadosť neplatná.

- Ak ide o dieťa so špeciálno-pedagogickými potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke alebo si žiadosť môžete osobne vyzdvihnúť v MŠ pri zápise.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

- prijímajú sa deti spravidla od troch do šiestich rokov veku,

- deti, ktoré dovřšili piaty rok veku,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dotačne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti od troch rokov, maximálne však do naplnenia kapacity jednotlivých tried.

Materská škola ponúka:

  • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
  • oboznamovanie s anglickým jazykom,
  • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
  • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, tvorivé dielne s rodičmi, koncerty, divadielka, plavecký výcvik, prednášky a iné,
  • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
  • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

Mgr.Vladimíra Struhárová, zástupkyňa riad. pre MŠ

 

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

  • fotokópiu zdravotného preukazu, prezúvky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
  • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo, 1 zubnú kefku označenú menom, 1 zubnú pastu
  • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanente prvý deň pri nástupe dieťaťa
Žiadosť