Materská škola v Báhoni

Program

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole vychádza z potrieb,možností a záujom detí. Chceme formovať osobnosť dieťaťa celostne a poskynúť mu základy pre rozvoj zdravého sebavedomia, sebaistotu a vychovať z neho samostatného životaschopného jedinca. Snažíme sa, aby naša práca s deťmi bola zaujímavá a deťom sa v MŠ páčilo.

Vzdelávanie je cieľavedomý a plánovaný proces. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Základným východiskom sú obsahové celky, ktoré vychádzajú  zo životných situácií a súvisia s každodennou realitou.

Výchovno-vzdelávacia práca prebieha prirodzenou cestou, dbá na to, aby bolo všetko názorné, založené na vlastnej činnosti detí, aby boli vyvážene uplatňované spontánne a riadené aktivity. Dieťa sa môže rozhodnúť pre činnosť, ktorá ho zaujme, rešpektujeme individualitu každého dieťaťa. Dominuje zážitkové učenie, založené na spontánnosti, objavnosti, komunikatívnosti, aktivite, tvorivosti a experimentovaní.

Hlavnou formou učenia je hra. Učiteľky využívajú rôzne formy práce s deťmi (individuálnu, skupinovú a frontálnu) podľa momentálnej potreby a situácie.
Naša škola je zameraná predovšetkým na rozvoj telesnej zdatnosti detí a upevňovanie zdravia, na vštepovanie návykov zdravého životného štýlu, na optimálny rozvoj osobnosti. Každé dieťa je jedinečné a našou úlohou je pristupovať k nemu tak, aby vycítilo, že ho máme radi a že sa na nás môže kedykoľvek s dôverou obrátiť.

Rozvíjame hudobné, hudobno-pohybové schopnosti, manuálne i komunikatívne schopnosti detí v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Cieľom všetkých zamestnancov je vytvoriť podmienky pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa, dodržiavať denný režim, vytvárať podnetné, bezpečné, láskyplné prostredie, v ktorom dieťa vie, že je milované a má pocit bezpečia, pohody a vzájomnej dôvery. V spolupráci s rodinou sa budeme snažiť vytvoriť z každého jedinca všestranne rozvinutú osobnosť. K tomuto smerujú všetky aktivity v MŠ.

Silné stránky našej materskej školy :

 • podporovať rozvoj zdravého životného štýlu s ohľadom na životosprávu a stravovacie návyky, ochraňovať prírodu a životné prostredie
 • uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu s indiviuálnym prístupom k deťom
 • využívanie alternatývnych prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese : tvorivo-humanistická výchova, Krok za krokom
 • projektová činnosť vo vzťahu k vzdelávacej činnosti
 • svojpomocné zhotovenie pomôcok, ich využívanie v edukačnom procese
 • krúžková činnosť vedená pedagogickými zamestnancami materskej školy
 • 100 % kvalifikovanosť učiteliek
 • záujem učiteliek o inovácie : vzdelávanie
 • výhodná poloha budovy
 • priestranný areál záhrady
Zámery materskej školy do budúcnosti :
 • rozšíriť fond pomôcok a aktivizujúcich hračiek
 • rozšíriť fond pedagogickej, detskej a všeobecnovzdelávacej literatúry
 • vybudovanie dopravného ihriska
 • výmena okien na budove
 • rekonštrukcia WC 1. triedy
Dĺžka dochádzky, formy výchovy a vzdelávania

Materskú školu navštevujú deti od 3. do 6. rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky.
Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu a potrieb rodičov je možná poldenná forma výchovy a vzdelávania. Edukácia prebieha prostredníctvom edukačných aktivít. Ide o cieľavedomé, systematické, zmysluplné, konkrétne výchovno-vzdelávacie činnosti zamerané na pohyb a grafomotorické zručnosti, výtvarnú, hudobnú, jazykovú a estetickú činnosť s uplatnením prvkov zdravotnej, dopravnej výchovy.

Učebné osnovy

Sú nevyhnutou podmienkou pre plánovanie. Jadro tvorí Štátny vzdelávací program ISCED 0, ktorý je upravený na špecifiká našej materskej školy so zakomponovaním cieľov projektov zameraných na zdravý životný štýl a podporu zdravia.

Jednotlivé obsahové celky sú koncipované tak, aby vychádzajúc z prirodzených potrieb detí v logickom slede rozvíjali všetky kompetencie (spôsobilosti) potrebné pre ich ďalší život.
Obsahové celky sú prepojené obľúbenou postavičkou krtka, ktorý vystupuje ako sprievodca témami a pomocník pri riešení problamatických úloh. Autorom rozprávok o krtkovi je český animátor a ilustrátor ZdeněkMiler.

Plnením edukačných cieľov u detí sledujeme rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacom procese vplývame na deti rôznymi formami, metódami, zásadami a stratégiami.

Treba,aby edukačná činnosť bola prispôsobená individuálnym osobitostiam detí z hľadiska ich schopností a rozvojových možností. Pri voľbe metód, postupov, pomôcok prihliadame na obsah učiva, postupujeme od blízkeho k vzdialenejšiemu, od jednoduchého k zložitejšiemu, od konkrétneho k abstraktnému.

Pri plánovaní cieľov výchovy a vzdelávania dodžiavame najmä zásadu cieľavedomosti a systematickosti, primeranosti, postupnosti, ako aj ostatné a didaktické zásady. Edukačná činnosť je prispôsobená vekovým osobitostiam detí, aby nedochádzalo k preťažovaniu detí.

Snažíme sa, aby plánované činnosti boli rôznorodé a rešektujeme právo dieťa nezapojiť sa do nich, čo súvisí s poznaním a rešpektovaním typov inteligencie jednotlivých detí.

Pri formulovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieľov v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzame z formulácie špecifických cieľov stanovených vo výkonových štandardoch, ktoré prispôsobujeme aktuálnej rozvojovej úrovni detí a formulujeme ich tak, aby rozvíjali nielen poznanie, ale aj porozumenie, aplikáciu, analýzu, syntézu, tvorivosť a hodnotenie. Činnosti a aktivity plánujeme tak, aby sa dieťa aktívne mohlo podieľať na ich tvorbe a realizácií.


Náš školský vzdelávací program sa volá


Zdraví a šťastní s krtkom Rudkom

Obsahuje tieto celky :

Krtko v materskej škole - september

Nástup do materskej školy je pre dieťa zásadnou zmenou v jeho živote.

Prvý obsahový celok zameraný najmä na rozvíjanie osobnostných kompetencií detí.

Hravou formou sa budú novoprijaté deti začleňovať do kolektívu rovesníkov, budeme sa usilovať o bezproblémový priebeh ich adaptácie na nové prostredie. Deti sa postupne oboznámia s inými deťmi a zamestnancami školy, s prostredím MŠ, s hračkami a predmetmi dennej potreby – návštevou jednotlivých miestností MŠ.

Bude potrebné spolu s deťmi vytvoriť pravidlá spolunažívania a uviesť ich do praxe – riadiť sa nimi. Spoznajú „čarovné slovíčka“ a ich význam pre každodenný život. Získajú prvé skúsenosti alebo sa budú zdokonaľovať v sebaobsluhe, stolovaní a hygiene. Najstaršie deti začnú v MŠ používať kompletný príbor, mladšie vidličku a lyžicu, najmladšie sa budú pokúšať samé nakŕmiť lyžicou.

Počas celého mesiaca bude pri pobyte vonku zaradená prierezová téma dopravná výchova. Deti budú spoznávať okolie MŠ, orientačné body na ceste vedúcej k MŠ. Budú upozornené na zásady slušného správania na ulici, na dodržiavanie zásad bezpečnosti na ulici a vozovke v role chodca.


Jesenné starosti krtka Rudka - október

Druhý obsahový celok umožní deťom spoznávať obklopujúce prírodné prostredie a jeho postupné premeny spôsobené aktuálnym ročným obdobím. Priamym pozorovaním si budú utvárať predstavy o jesennom počasí, stromoch, kríkoch a ich plodoch, o jesennej úrode a jej uskladnení, pozorovať zmeny v oblečení ľudí a ich aktivitách, v správaní niektorých zvierat a vtákov. Na vychádzkach budú pokračovať v zbieraní rôznych  prírodnín na kognitívne, kreatívne  a estetické účely. Prostredníctvom rôznorodých činností budú deti vnímať farebnú pestrosť jesennej prírody a okolitého sveta a svoje osobité farebné videnie prezentovať vo výtvarných a pracovných aktivitách. Realizovaním projektov Ovocie a zelenina, Zdravie na tanieri a Zdravý úsmev bližšie spoznajú zásady zdravej výživy a jej význam pre život a jeho kvalitu. Hravou formou budú usmerňované k uvedomeniu dôležitosti  prevencie zubného kazu.

Krtko rodičom - november

Rodine, ľudskému telu a zdraviu je venovaný tretí obsahový celok. Deti sa primeranou formou zoznámia so zázrakom zrodenia ľudského jedinca, s úlohou rodičov a rodiny v starostlivosti o dieťatko, spoznajú stavbu a funkciu ľudského tela vrátane zmyslových a niektorých vnútorných orgánov, budú riešiť otázku zdravia a choroby, prevenciu chorôb, úlohu lekára a zdravotnej sestry, význam hygieny a zdravého životného štýlu. Svoje osobné skúsenosti budú môcť prezentovať v hre v roliach  predstaviteľov rôznych profesií. Vedomosti si budú dopĺňať priamym pozorovaním, rozhovorom, praktickou činnosťou, experimentovaním, prostredníctvom médií..


Tajomnstvá a prekvapenia - december

V tomto tajomstvami opradenom mesiaci deti získavajú veku primerané vedomosti o niektorých tradíciách, ktoré sa viažu k  adventu, Vianociam a novoročnému obdobiu. Účasťou na príprave a oslavách sviatkov si deti pestujú zručnosti a postoje, dôležité pre schopnosť dávať druhým radosť, lásku, pocit pohody a spolupatričnosti. Prierezovú tému Výchova k tvorivosti uplatňujú pri výzdobe interiéru, výrobe darčekov,  vianočného pečiva a iných aktivitách. Čaro sviatočného obdobia umocňujú koledy, básne a  rozprávkové príbehy o Mikulášovi a Vianociach..


Krtko a zima - január

Nový rok, nové ročné obdobie, nový kalendár budú príležitosťou oboznámiť deti s tokom času. Deti na základe každodenných činností poznávajú časové vzťahy v rámci jedného dňa, prostredníctvom básne sa naučia dni v týždni, mesiace v roku. Pri pozorovaní zimnej prírody, zvierat a ľudí vydedukujú znaky zimy.

Tento tematický celok mapuje zimu v jej kontexte. Deti ju spoznávajú cez počasie a jeho nástrahy, oblečenie ľudí, športy a iné činnosti, starostlivosť o vtáky a zvieratá, sviatky, tradície.  Budú skúmať a spoznávať budú  vlastnosti vody, jej kolobeh v prírode, klady a zápory, význam pre život na Zemi.


Objavy krtka Rudka - február

Zima je charakteristická odpočinkom a zábavou. Dnešný človek odpočíva aktívne, k čomu potrebuje rôzne veci, predmety. Môže si nájsť  čas pozorovať vesmírnu oblohu, nebeské telesá, ale aj čas na tvorivosť, napr. pri príprave masiek na karneval.
V spolupráci s rodinou sa deti vo februári zahĺbia do spoznávania obklopujúceho sveta vecí, materiálov, neživej prírody, vesmíru a hviezd. Deti sa budú venovať problematike  triedenia odpadu, jeho recyklácie a  skládok odpadu, aby si uvedomili dôležitosť ochrany životného prostredia a premyslených nákupov s cieľom neprispievať k znečisťovaniu našej Zeme produkovaním zbytočného odpadu.


Krtko a jar - marec

Marec je mesiacom knihy a nástupu nového ročného obdobia – jari. Charakterizuje ho prebúdzanie prírody, nový život. Deti si prostredníctvom rozmanitých činností vytvárajú a upevňujú citový vzťah ku knihe a literatúre. Manipuláciou s detskými knihami spoznávajú ich  obsah,   kategorizujú ich, zoznamujú sa s výtvarným rukopisom  ilustrátorov. Zisťujú, že  pre život človeka sú dnes neodmysliteľné  noviny, časopisy a  médiá ako internet, televízia či  rozhlas.

Naši malí zverenci zisťujú, že svieža zeleň trávy a listov, viac slniečka a vyššia teplota lákajú k potulkám v prírode, dlhšiemu pobytu v jej lone. Zvieratká sa prebúdzajú zo zimného spánku, v ďalekých krajinách sa sťahovavé vtáky pripravujú na návrat domov. Oddýchnutá zem sa pripravuje na činnosť človeka a prijatie semien, sadeníc. Dovoľuje prvým jarným kvietkom rozvinúť svoju krehkú krásu. Deti upratujú sánky, lyže a korčule, vyťahujú lopty, švihadlá, bicykle i kolobežky.

Chlapci pletú korbáče, dievčatá zdobia vajíčka. Domácnosti voňajú čistotou po jarnom upratovaní a vôňou dobrôt z veľkonočného stola.

V maštaliach a chlievoch sa zvieratká pripravujú na nové prírastky. Všetko vonia blížiacou sa jarou.


Krtko a víkend - apríl

Apríl je mesiacom bezpečnosti Tejto tematike je venovaný celý obsahový celok. Deti cez rôzne pracovné profesie postupne bližšie spoznávajú niektoré pracovné činnosti, pracovné nástroje,  remeslá význam práce pre človeka a spoločnosť.

Prostredníctvom hier si deti osvojujú kultúru  cestovania   v dopravných prostriedkoch, spoznávajú ich druhy a osobitosti.  Zvláštna pozornosť  je zacielená na  dopravnú výchovu a bezpečnosť na ulici. Projektom „Sloníčatá“ sú deti vtiahnuté do problematiky  uvedomenia si a riešenia krízových  a nebezpečných situácií, živelných pohrôm.. Učia sa ošetrovať drobné poranenia,  absolvujú požiarny poplach.


Krtko cestovateľom - máj

V máji si  pripomenieme dôležitosť materinskej lásky a starostlivosti. Deti sa pri tejto príležitosti zúčastnia kultúrneho programu, kde svojím osobným vkladom potešia mamičky, staré mamy i  všetkých prítomných divákov.

Sviatok má tiež naša vlasť. Deti sa dozvedia viac o vstupe Slovenska do európskych štruktúr, aj o oslobodení od nemeckej okupácie v druhej svetovej vojne. Virtuálne spoznajú okolité štáty, ich štátny jazyk, zástavu, hlavné mesto, niektoré pamätihodnosti, zvláštnosti.

Svet nie je len Európa. Mapa, hry, internet a detské edukačné programy poslúžia  na cestovanie po kontinentoch a základnej orientácii v ľudských rasách a kultúre.


Krtko a leto - jún

Jún – posledný mesiac školského roka, je venovaný deťom a prírode. Hneď začiatok bude pre deti príjemný a radostný, lebo bude plný hier, piesní a rozprávok z celého sveta pre oslavu sviatku Dňa detí.

Prichádzajúce leto je podnetom k spoznávaniu jeho krás, aj nástrah. Deti budú spoznávať ríšu kvetov, liečivých rastlín a húb, hmyzu, voľne žijúce, lesné a exotické zvieratá.

Záver roka už tradične patrí bilancii dosiahnutých výsledkov, rekapitulácii, spomienkam a hlavne Rozlúčke predškolákov s materskou školou. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa stane odrazovým mostíkom k vzdelávaniu detí v 1. ročníku základnej školy. Táto milá slávnosť a školský výlet vytvoria bodku za ďalšou kapitolou života našich malých zverencov.